top of page

TERMES ET CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR WATERLAND

 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 

 

1. Firma 11:11 (hierna te noemen: ‘BOOT VERHUUR WATERLAND’) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van gemotoriseerde vaartuigen voor de recreatieve alsmede bij uitzondering de beroepsmatige markt, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Huurder' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van BOOT VERHUUR WATERLAND en BOOT VERHUUR WATERLAND de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen BOOT VERHUUR WATERLAND en Huurder, over het algemeen, maar niet uitsluitend, zijnde een huurovereenkomst, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door BOOT VERHUUR WATERLAND en/of door haar ingeschakelde derden aan Huurder geleverde producten en Diensten, onder andere inhoudende het ter beschikking stellen van voornoemde vaartuigen, alsmede alle andere door BOOT VERHUUR WATERLAND ten behoeve van Huurder verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Huurder worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://www.bootjehurenwaterland.nl

 

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Huurder en BOOT VERHUUR WATERLAND gesloten Overeenkomsten waarbij BOOT VERHUUR WATERLAND Diensten aanbiedt of producten levert, dan wel enige andere rechtsbetrekkingen aangegaan tussen beide partijen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met BOOT VERHUUR WATERLAND overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Huurder. Huurder verklaart hiermee uitdrukkelijk vooraf akkoord te gaan, behoudens uitdrukkelijk verweer.

 

 

ARTIKEL 3 DE OVEREENKOMST

 

 

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. De Huurder kan contact opnemen met BOOT VERHUUR WATERLAND via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. BOOT VERHUUR WATERLAND zal met Huurder overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die ter kennis van de Huurder zal worden gesteld. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging van enige andere aard, hieronder mede begrepen mondelinge bevestiging, van beide partijen.

3. Als BOOT VERHUUR WATERLAND een bevestiging naar Huurder stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. BOOT VERHUUR WATERLAND kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Huurder aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van BOOT VERHUUR WATERLAND dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij BOOT VERHUUR WATERLAND deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door Huurder waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door BOOT VERHUUR WATERLAND.

 

 

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

 

1. BOOT VERHUUR WATERLAND zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk alsmede mondeling vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. BOOT VERHUUR WATERLAND heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal BOOT VERHUUR WATERLAND de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Huurder redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Huurder overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Huurder, en zullen door BOOT VERHUUR WATERLAND worden doorbelast aan Huurder.

4. De Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BOOT VERHUUR WATERLAND aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BOOT VERHUUR WATERLAND worden verstrekt.

5. De Huurder draagt er zorg voor dat BOOT VERHUUR WATERLAND zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Huurder zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Hieronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het geval waarin Huurder het geboden vaartuig niet tijdig retourneert naar de afgiftelocatie, alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van BOOT VERHUUR WATERLAND.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Huurder BOOT VERHUUR WATERLAND hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. BOOT VERHUUR WATERLAND dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen BOOT VERHUUR WATERLAND en Huurder tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal tevens betaling dienen geschieden, waarover partijen overleg zullen voeren, maar in principe de geldende tarieven van kracht zijn. Huurder verklaart zich gebonden aan deze tarieven.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van BOOT VERHUUR WATERLAND op en is voor de Huurder geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen BOOT VERHUUR WATERLAND en Huurder zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

 

ARTIKEL 6 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 

 

1. BOOT VERHUUR WATERLAND is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Huurder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat BOOT VERHUUR WATERLAND goede grond heeft te vrezen dat de Huurder in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is BOOT VERHUUR WATERLAND bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Huurder zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BOOT VERHUUR WATERLAND gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Huurder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4. Onder bovenstaande verplichtingen wordt onder meer begrepen het normaal gebruik van afgegeven vaartuig.

5. Meer specifieke redenen tot ontbinding zijn, maar niet uitsluitend, de volgende:

a. Het gebruiken van boot of sloep, dan wel enig ander vaartuig waartoe BOOT VERHUUR WATERLAND dit van toepassing acht, met meer dan het toegestaan aantal personen, welke vier (4) personen beslaat voor een boot en acht (8) personen beslaat voor een sloep;

b. Het besturen van geboden vaartuig zonder dat Huurder de leeftijd van achttien (18) jaren heeft bereikt;

c. Het door de Huurder toestaan, dan wel mogelijk maken, dat enig persoon die de leeftijd van achttien (18) jaren nog niet heeft bereikt het vaartuig bestuurt;

d. Het besturen, dan wel laten besturen, van geboden vaartuig onder invloed van enig substantie waarvan men moet weten dat het de vaardigheden van bestuurder beïnvloedt;

e. Het geboden vaartuig onbeheerd laten, waarmee door Huurder het risico wordt gelopen dat door derden schade wordt toegebracht aan het geboden vaartuig, dan wel dat deze door derden toegeëigend wordt;

f. Gebruik van geboden vaartuig buiten vooraf aangegeven vaargebied;

g. Het niet in acht nemen van geldende wet- en regelgeving, hieronder begrepen, maar niet uitsluitend, de regels geldende voor het vaarverkeer op de Nederlandse wateren;

h. kaarsen of ander vuur te branden in de boot;

i. Honden zijn toegestaan aan boord, mits overlegd. Honden dienen op de vlonder te blijven en niet op de banken of kussens. Huurder is aansprakelijk voor schade die de hond veroorzaakt aan de boot, zoals lakschade of schade aan de kussens;

j. aan wedstrijden deel te nemen;

k. andere vaartuigen voort te slepen;

l. zwemmen vanuit de boot;

m. personen of voorwerpen voort te slepen;

n. te varen boven windkracht 5 of tijdens onweersbuien;

p. te varen buiten de vooraf aangegeven tijdsvakken door BOOT VERHUUR WATERLAND;

q. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord;

r. Er mag geen afval overboord gegooid worden of achtergelaten worden in de natuur. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie;

s. Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Livemuziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan;

t. Bij slecht weer (dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt BOOT VERHUUR WATERLAND zich het recht de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden, BOOT VERHUUR WATERLAND zal het gehele bedrag vergoeden.

 

 

ARTIKEL 7 ANNULERING

 

 

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is niet mogelijk, tenzij Huurder binnen 24 uur van aanvangsdatum van de verhuurperiode kenbaar maakt de Overeenkomst te willen ontbinden.

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij door Huurder de nodige zorg in acht wordt genomen om ontvangst van dergelijk bericht tot kennis van BOOT VERHUUR WATERLAND te brengen, en uitdrukkelijk te worden bevestigd door BOOT VERHUUR WATERLAND.

3. Indien Huurder niet binnen één (1) uur na aanvang van de verhuurperiode op afgesproken locatie verschijnt, is deze het volledige bedrag verschuldigd.

4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

 

 

ARTIKEL 8 KOSTEN, HONORERING EN BETALING

 

 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte, dan wel andere prijsuitingen, zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. BOOT VERHUUR WATERLAND heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Huurder heeft tevens een verplichting om dergelijke kennelijke foutieve verschrijvingen aan BOOT VERHUUR WATERLAND te vermelden. Opzettelijk afzien van deze verplichting wordt aangemerkt als frauduleus en kan ontbinding van de Overeenkomst tot gevolg hebben.

3. Betaling geschiedt door middel van betaling via het online boekingssysteem (PAY), pin of contante betaling voorafgaand aan de verkozen verhuurperiode van één van de voornoemde vaartuigen.

4. Alvorens BOOT VERHUUR WATERLAND tot afgifte van een sloep, dan wel enig ander vaartuig waarvoor BOOT VERHUUR WATERLAND dit noodzakelijk acht, over kan gaan, dient Huurder een waarborgsom van het huurbedrag  in euro te betalen.

5. Indien de Huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Huurder is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Indien BOOT VERHUUR WATERLAND besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Huurder, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 

 

1. De Huurder is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. BOOT VERHUUR WATERLAND is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Huurder onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. BOOT VERHUUR WATERLAND is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van BOOT VERHUUR WATERLAND, verleent de Huurder de bevoegdheid aan BOOT VERHUUR WATERLAND om, als een door BOOT VERHUUR WATERLAND ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Huurder te aanvaarden.

3. BOOT VERHUUR WATERLAND is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

4. BOOT VERHUUR WATERLAND is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

5. BOOT VERHUUR WATERLAND is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

6. De Huurder vrijwaart BOOT VERHUUR WATERLAND voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

7. Indien BOOT VERHUUR WATERLAND aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Huurder is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van BOOT VERHUUR WATERLAND met betrekking tot haar Diensten.

8. De aansprakelijkheid van BOOT VERHUUR WATERLAND is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien BOOT VERHUUR WATERLAND niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Huurder betaalde bedrag.

9. Indien sprake is van oneigenlijk gebruik, dan wel enig andere oorzaak waarvoor risico en schuld redelijkerwijs bij Huurder dient te liggen, is deze gehouden, na degelijke schade- en oorzaakbeoordeling, te vergoeden.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BOOT VERHUUR WATERLAND.

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

 

ARTIKEL 10 SCHADE

 

 

1. Elke schade die is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld bij terugkomst. De volledige reparatiekosten van deze schade zullen moeten worden vergoed.

2. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden.

3. Bij omslaan door eigen schuld zijn de bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade voor rekening van de huurder.

4. Reparaties aan de boot zonder toestemming van de BOOT VERHUUR WATERLAND zijn voor rekening van de huurder.

5. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten.

6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het vaartuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of dit in of buiten overmacht heeft plaatsgevonden.

7. De huurder vrijwaart de BOOT VERHUUR WATERLAND voor alle schade van opvarenden of derden, waarvoor de BOOT VERHUUR WATERLAND op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de BOOT VERHUUR WATERLAND geen dekking mocht worden gegeven.

8. De huurder vrijwaart de BOOT VERHUUR WATERLAND van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de BOOT VERHUUR WATERLAND mochten worden opgelegd voor door BOOT VERHUUR WATERLAND en/of de bestuurder en/of opvarenden gepleegde misdrijven en overtredingen.

9. In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de boot en opgetreden door de boot en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de BOOT VERHUUR WATERLAND daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen.

10. De huurder is verplicht de door de BOOT VERHUUR WATERLAND te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.

Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de BOOT VERHUUR WATERLAND te lijden schade aansprakelijk zijn.

11. Huurder krijgt het gehuurde schoon mee. Huurder en BOOT VERHUUR WATERLAND maken samen een overzicht van eventuele aanwezige schade en gebreken voor de afvaart.

Bij het inleveren controleert de BOOT VERHUUR WATERLAND het gehuurde.

Het vaartuig moet schoon ingeleverd worden. Is dit niet het geval dan worden schoonmaakkosten á € 30,- ingehouden op de borg.

12. Bij schade en ernstige vervuiling is de huurder aansprakelijk voor de totale schoonmaakkosten en de kosten zoals in deze overeenkomst is bepaald.

 

 

ARTIKEL 11 – VAARGEBIED EN VAARREGELS

 

 

1. De vaartuigen mogen worden gebruikt in Waterland. Het gebruik van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. In verband met de veiligheid van huurder en medeopvarenden is het absoluut verboden met de vaartuigen te varen door sluizen. Op de bij aanvang van de huurperiode geleverde kaart staat het gemelde gebied aangegeven.

2. Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen bij tegemoetkomend verkeer.

3. Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen.

4. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes en bochten.

5. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen, aan woonboten en privéterreinen/tuinen/steigers.

6. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement en is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen.

7. De BOOT VERHUUR WATERLAND adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen voor degene die niet kunnen zwemmen.

8. Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.

 

 

ARTIKEL 12 OVERMACHT

 

 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van BOOT VERHUUR WATERLAND, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in lid 9 wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van BOOT VERHUUR WATERLAND zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van BOOT VERHUUR WATERLAND, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. Beoordeling van situaties van overmacht ligt ten alle tijden bij BOOT VERHUUR WATERLAND. Huurder heeft ermee akkoord te gaan indien BOOT VERHUUR WATERLAND van mening is dat er sprake is van een overmacht situatie.

4. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

5. Indien de overmacht langer dan de voornoemde verhuurperiode voortduurt wordt de Overeenkomst ontbonden zonder terugbetalingsverplichting van BOOT VERHUUR WATERLAND. Tevens is BOOT VERHUUR WATERLAND niet aansprakelijk voor reiskosten gemaakt om tot locatie van BOOT VERHUUR WATERLAND te komen.

 

 

ARTIKEL 13 GARANTIE

 

 

1. BOOT VERHUUR WATERLAND biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat BOOT VERHUUR WATERLAND de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen bij BOOT VERHUUR WATERLAND te worden gemeld, waarbij de nodige zorg in acht moet worden genomen dat voornoemde melding BOOT VERHUUR WATERLAND zal bereiken. Melding van dergelijke gebreken dient Huurder zo spoedig mogelijk ter kennis van BOOT VERHUUR WATERLAND te brengen.

2. Indien BOOT VERHUUR WATERLAND van oordeel is dat het voortzetten van de verhuurperiode, met het oog op het afgegeven materiaal, niet verstandig is dient Huurder terug te keren naar de locatie van afgifte, waarna BOOT VERHUUR WATERLAND, in overleg met Huurder een passende oplossing zal zoeken.

3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade, en in het bijzonder maar niet uitsluitend nalatigheid dan wel onervarenheid in de besturing van afgegeven vaartuig.

4. Indien BOOT VERHUUR WATERLAND herstelwerkzaamheden uitvoert die veroorzaakt zijn door voornoemd nalatig gebruik, komt dit voor rekening van de Huurder. Hiervoor zal een offerte worden opgemaakt om wettelijk vast te stellen wat de geleden schade is.

5. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Huurder uit hoofde van de wet.

 

 

ARTIKEL 14 INSPECTIE, KLACHTEN EN GESCHILLEN

 

 

1. Huurder is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Huurder te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen een redelijke periode aan BOOT VERHUUR WATERLAND worde gemeld.

3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) week, na afloop van de verhuurperiode, schriftelijk te worden gemeld bij BOOT VERHUUR WATERLAND overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

4. Indien Huurder een klacht heeft dient Huurder dit schriftelijk te zenden aan info@bootjehurenwaterland.nl of telefonisch te melden via +31 6 29038863

 

 

ARTIKEL 15 LEGITIMATIE

 

 

1. Het is verhuurder vrij ter plaatse een geldig legitimatiebewijs van huurder op te vragen. Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn.

 

 

ARTIKEL 16 VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

 

 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. BOOT VERHUUR WATERLAND kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 17 IDENTITEIT VAN BOOT VERHUUR WATERLAND

 

 

Firma 11:11 is bij de KvK geregistreerd onder nummer 78106877.

 

Boot Verhuur Waterland is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Botenmakersstraat 120, 1506 TH te Zaandam

 

Vestigingsadres: Monnickendammerrijweg 4, 1452 PK te Ilpendam

 

Telefoon: 020-737 26 56 of 06-448 388 45

 

E-mailadres: info@bootjehurenwaterland.nl

 

 

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

 

1. Op de rechtsverhouding tussen BOOT VERHUUR WATERLAND en haar Huurder is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen BOOT VERHUUR WATERLAND en Huurder mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Boot Verhuur Waterland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Boot Verhuur Waterland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Boot Verhuur Waterland verstrekt. Boot Verhuur Waterland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

 

WAAROM BOOT VERHUUR WATERLAND GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Boot Verhuur Waterland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Daarnaast kan Boot Verhuur Waterland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

HOE LANG BOOT VERHUUR WATERLAND GEGEVENS BEWAART

 

Boot Verhuur Waterland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Boot Verhuur Waterland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Boot Verhuur Waterland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Boot Verhuur Waterland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bootjehurenwaterland.nl. Boot Verhuur Waterland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

BEVEILIGEN

 

Boot Verhuur Waterland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Boot Verhuur Waterland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boot Verhuur Waterland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Boot Verhuur Waterland op via info@bootjehurenwaterland.nl.

 

Boot Verhuur Waterland is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Botenmakersstraat 120, 1506 TH te Zaandam

 

Vestigingsadres: Monnickendammerrijweg 4, 1452 PK te Ilpendam

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 78106877

 

Telefoon: 020-737 26 56 of 06-448 388 45

 

E-mailadres: info@bootjehurenwaterland.nl

bottom of page